زمانی میان زمان ها: امام، شیعه و ایران

  نام نویسنده: لیلی عشقی
  مترجم: احمد نقیب زاده
  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۰۱-۵-۹
  دسته بندی: جامعه شناسی
  تعداد صفحات: ۲۰۰
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۰
  قیمت: ۳۴۰۰۰
 


لیلی عشقی در این کتاب به تبیین انقلاب اسلامی ایران از منظر پدیدارشناسی معنوی هانری کربن پرداخته است و حادثه انقلاب را به مثابه حادثه ای عرفانی تحلیل می کند. به زعم عشقی انقلاب ایران حادثه ای صرفا «تاریخی» و درون «زمان فانی» نیست بلکه رویدادی است که در زمان شناسی شیعی در «زمان باقی» یا زمان عالم ملکوتی رخ می دهد و از همین منظر به تحلیل وجوه مختلف انقلاب ایران پرداخته است. عشقی این کتاب را به زبان فرانسه نگاشت که با مقدمه کریستین ژامبه در سال ۱۳۹۲ در فرانسه منتشر شد و موجی از اظهار نظرها را برانگیخت. احمد نقیب زاده که پیشتر این کتاب را در سال ۱۳۷۹ با مرکز بازشناسی اسلام و ایران منتشر کرده بود، اینک با تجدید نظر در ترجمه و مقدمه مبسوطی که در مورد نسبت منظر پدیدارشناسانه و سیاست نگاشته است، آن را با نشر فلات منتشر خواهد کرد.

کتاب‌های پیشنهادی در این زمینه