چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟

  نام نویسنده: مهدی فدایی مهربانی
  مترجم: {translator}
  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۰۱-۴-۲
  دسته بندی: علوم سیاسی
  تعداد صفحات: ۵۷۶
  اندازه: رقعی
  نوبت چاپ: ۱
  قیمت: ۹۷۰۰۰
 


مفهوم سیاست در عصر جدید خود را به ما رنگ به رنگ و بی قید نشان داده است. مطابق همین سنت، کتب موجود «مبانی علم سیاست» به مفهوم سیاست از منظر مبانی و بنیادهای آن نمی پردازند. بدین ترتیب، نخستین پرسش برای یک محقق سیاست این است که آنچه «سیاست» خوانده می شود چیست؟ این پرسش که ما آن را «پرسش از معنای سیاست» می خوانیم، خود ذهن آدمی را متوجه مسأله ای دیگر می کند؛ چرا این پرسش را چنین مطرح می کنیم؟ چرا نمی گوییم «سیاست چیست؟» کتاب حاضر، ضمن تشریحِ چرایی طرح پرسش از سیاست بدین گونه، در پی کاوش در مبانی و بنیادهای مفهوم سیاست طی تاریخ تأمل در باب این مفهوم است و آن را در سه دفتر چیستی، چرایی و چگونگی سیاست بررسی کرده است.

کتاب‌های پیشنهادی در این زمینه