کارل اشمیت
کارل اشمیت فیلسوف آلمانی در ۱۸۸۸ متولد شد و یکی از چهره های مهم در فلسفه، اندیشۀ حقوقی و فلسفۀ سیاسی قرن بیستم به شمار می رود. اشمیت جدای از آنکه بر فلاسفه بعدی نظیر والتر بنیامین، اشتراوس، هایک، آگامبن، آرنت، ژیژک، نگری، دریدا و هابرماس تأثیر نهاد، مفاهیمی اساسی را در اندیشه سیاسی متأخر مطرح کرد. مفاهیمی نظیر الاهیات سیاسی، مفهوم امر سیاسی، وضعیت استثنایی، مفهوم پارتیزان، جنگ و ... نشر فلات از اشمیت «نظریۀ پارتیزان» را با ترجمۀ طاهر خدیو (مترجم الاهیات سیاسی اشمیت) و مصطفی احمدزارده منتشر کرده و به زودی کتاب «دیکتاتوری» او را نیز روانه بازار خواهد کرد.