سید جواد طباطبایی
سید جواد طباطبایی، نوبیسنده، پژوهشگر و متفکر ایرانی متولد ۱۳۲۴ در تبریز است. از طباطبایی آثار متعددی در زمینۀ فلسفه و فلسفۀ سیاسی منتشر شده است و او را باید نخستن مترجم جدی آثار هانری کربن در ایران محسوب کرد. او هم اکنون عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است. نشر فلات از طباطبایی مجموعه مقالات وی با عنوان «فلسفه و سیاست» و نیز مجموعه مقالاتی به تقدیر از مقام علمی ایشان با عنوان «فیلسوف سیاست» را به همت حامد زارع منتشر کرده است.