مصطفی احمدزاده
مصطفی احمدزاده نویسنده و مترجم متولد ۱۳۵۹ در مهاباد، فارغ التحصیل دکتری علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران است. احمدزاده در ترجمه دانشنامه بین المللی ارتباطات مشارکت داشته و ترجمۀ کتاب های «نشانه شناسی اجتماعی» اثر تیو فان لییون و و «امر سیاسی در جهان پسااستعماری» را با انتشارات علمی فرهنگی در دست چاپ دارد. احمدزاده همراه با طاهر خدیو ترجمۀ رساله «نظریۀ پارتیزان» کارل اشمیت را با نشر فلات منتشر خواهد کرد. اشمیت در این رساله مفهوم امر سیاسی را در سیمای پارتیزان به اوج خود می رساند.