طاهر خدیو
طاهر خدیو مترجم و نویسنده متولد ۱۳۵۸ در مهاباد است که دکترای اندیشه های سیاسی را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. از او تاکنون کتاب های «الاهیات سیاسی» اثر کارل اشمیت و «چندفرهنگ گرایی» اثر چارلز تیلور، هابرماس و سوزان ولف از سوی انتشارات رخ داد نو منتشر شده است. خدیو به همراه مصطفی احمدزاده با نشر فلات اثر مهم اشمیت با عنوان «نظریۀ پارتیزان» و «مکاتبات فلسفی دکارت با شاهزاده الیزابت بوهم» را منتشر خواهد کرد. اشمیت در این کتاب اوج امر سیاسی را در مفهوم پارتیزان شرح و بسط داده است.