سعید خاوری نژاد
سعید خاوری نژاد مترجم متولد ۱۳۶۲ در رشت است. او در دو حوزۀ اندیشه و هنر دارای ترجمه است. از وی با انتشارات سورۀ مهر کتابهای «هنر مشروح» و «زیبایی و هنر» منتشر شده است. همچنین او با نشر مارلیک «تاریخ مختصر معماری انگلستان» و «لئوناردو داوینچی همه چیزدان» را منتشر کرده و در سال ۹۴ با دنیای اقتصاد کتاب «هنر و القای ایدئولوژی» و با انتشارات وزارت امور خارجه «تصویر ایران از دیدگاه نخبگان روس» را ترجمه و به بازار عرضه کرده است. خاوری نژاد با نشر فلات ترجمۀ کتاب «نظریه های جنبش های اجتماعی» را منتشر خواهد کرد.