پرویز اذکائی
پرویز اذکائی (سپیتمان) در سال ۱۳۱۸ در همدان متولد شد، تحصیلات خود را در آن شهر و تهران و سپس در دانشگاه منچستر انگلستان طیّ کرد. او دارای تألیفات متعددی در رشته های کتابشناسی و رجالشناسی و تاریخ علم است. تاکنون بیش از ۴۵۰ عنوان اثر از وی منتشر شده است. از جمله این آثار می توان به ترجمه زندگی نامۀ بیرونی، کارنامۀ بیرونی، رسالۀ قبة الارض ایرانی در هیأت و نجوم، رسالة زروانی علمای اسلام، مفاتیح الاسرار شهرستانی، فهرست ما قبل الفهرست در۲جلد، تبارشناسی در ایران، الاثارالباقیه بیرونی که در سال ۱۳۸۱به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب گردید، حکیم رازی (حکمت طبیعی و نظام فلسفی)، ترجمه طب روحانی رازی، ترجمه قانون مسعودی، تحقیق و تعلیق بر الفهرست ابن ندیم، باباطاهر نامه (هفده گفتار)، رساله تاریخ عراق عجم، گفتارهای مغان- و ماد شناسی، ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار)، ترانه های باباطاهر (منضم به ترجمة انگلیسی آنها) ترجمه فارسي آثارالبافيه و كتاب ها و رساله هاي دیگر اشاره کرد. داریوش شایگان وی را کسی دانسته که «منشور روشنفکری در ایران را به دست داده» و احسان یارشاطر او را کسی دانسته که «همۀ ساعات و دقایق اش صرف پژوهش و خدمت به فرهنگ و تاریخ و ادب ایران می شود»؛ از همین روست که کامران فانی وی را «نشریه پردازِ تاریخ و مورخ اندیشه و فرهنگ ایرانی» نامیده است. اذکائی با نشر فلات مجموعه پنج جلدی «ماتیکان» (مجموعه نوشتار) های خویش و نیز آثار دیگری چون «فهرست ماقبل الفهرست (آثار ایرانی پیش از اسلام)»، «رسالۀ برتری زبان پارسی (ترجمۀ مزیه اللسان الفارسی علی سائر الالسنه اثر ابن کمال پاشا)»، ترجمۀ «استیلای اعراب» اثر فان فلوتن و اثری در مورد علوم خفیه و غریبه در تمدن اسلامی با عنوان «دربارۀ علوم غریبه» را منتشر خواهد کرد.