جاناتان رینولدز
جاناتان رینولدز استاد تاریخ دانشگاه کنتاکی امریکا است. رینولدز نویسنده کتاب هایی نظیر «افریقا در تاریخ جهان» و «حاکمیت و منازعه» و مقالات متعدد دیگر است. از وی کتاب «قرن بیستم» از مجموعه کتاب های مصور ۳۰ ثانیه توسط محسن محمودی ترجمه شده و نشر فلات آن را منتشر خواهد کرد.