برایان دیلگ
برایان دیلگ فیلم ساز و عکاس حرفه ای و همچنین نویسنده و پژوهشگر رشته عکاسی است. از وی تا کنون مقالات متعددی در زمینه فیلم سازی و عکاسی در امریکا منتشر شده است و در کتاب «عکاسی» از مجموعه کتاب های مصور ۳۰ ثانیه ضمن توضیح تاریخ عکاسی، به بررسی هنر عکاسی پرداخته است.