استیون تیلور
استیون تیلور استاد علوم سیاسی دانشگاه تروی آلاباما است. از وی کتب متعددی تاکنون منتشر شده است که یکی از آن ها کتاب «سیاست» از مجموعه کتاب های مصور سی ثانیه است که با ترجمه محسن محمودی از سوی نشر فلات منتشر خواهد شد.