امین معینی
امین معینی دانش آموخته دانشگاه های تهران و شریف است و هم اکنون پژوهشگر حوزه روش پژوهش است. از معینی با نشر فلات کتابی در زمینه روش تحقیق منتشر خواهد شد که اثری جامع در باب تکنیک های جدید پژوهش به شمار می رود.