احمد نقیب زاده
احمد نقیب زاده متولد ۱۳۳۲ در کرمان و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه است و کتب و مقالات علمی متعددی را تا کنون منتشر کرده است. از تألیفات وی می توان به «درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی»، «تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز» اشاره کرد. همچنین نقیب زاده ترجمه «دانشمند و سیاستمدار» ماکس وبر،«توسعه سیاسی» برتران بدیع، «جامعه شناسی احزاب سیاسی» روبرت میشلز و «جامعه شناسی دولت» برتران بدیع را در کارنامه خود دارد. احمد نقیب زاده کتاب «زمانی غیر زمان ها» را با تجدید نظر در ترجمه و مقدمه مبسوطی که در مورد نسبت منظر پدیدارشناسانه و سیاست نگاشته است، با نشر فلات منتشر خواهد کرد.