برتولد رسترر
برتولد رسترر استاد ممتاز تاریخ در دانشگاه دولتی وین در دیترویت میشیگان است. حیطه پژوهشی وی تاریخ و فلسفه تاریخ در قرن بیستم، به ویژه از منظر هایدگر، ویتگنشتاین و یاسپرس است. از رسترر با نشر فلات کتابی با عنوان «شرحی نقادانه بر فلسفه کارل لویت» به ترجمه زانیار ابراهیمی منتشر خواهد شد.