احمد بستانی
احمد بستانی متولد ۱۳۵۷ در خرمشهر، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس دارد و نویسنده و محقق حوزه فلسفه سیاسی است. او اکنون در دانشگاه خوارزمی به عنوان عضو هیئت علمی مشغول است. از وی ترجمه چند مقاله در کتاب «عقل و الهام در اسلام» انتشارات حکمت منتشر شده و ترجمه متون دیگری از الکسی دوتوکویل و پل ریکور را نیز در کارنامه خود دارد. بستانی با نشر فلات ترجمه کتاب سه جلدی تاریخ فلسفه سیاسی در قرن بیستم که زیر نظر آلن رنو در پاریس منتشر شده و نیز کتابی تألیفی تحت عنوان «خیال و سیاست در اندیشه سهروردی» را منتشر خواهد کرد.