علی نورزاد
علی نورزاد مدرس دانشگاه و مترجم حوزه زبان و فرهنگ آلمانی است. از او تا کنون کتاب های «زرتشت و اسکندر» اثر فرانتس آلتهایم و «روزهای سرنوشت ساز آلمان» نوشته پروفسور کنوپ ترجمه شده است. همچنین از ایشان ترجمه دیگری با عنوان «گویش های ایرانی: سیوندی، سویی، یزدی» اثر کارل فریدریش آندریاس و تدوین آرتور کریستین سن از سوی پژوهشگاه علوم انسانی زیر چاپ است. علی نورزاد به همراه مهدی فدایی مهربانی کتاب «انحطاط غرب» اسوالد اشپنگلر را ترجمه کرده اند و نشر فلات آن را منتشر خواهد کرد.