اسوالد اشپنگلر
سوالد اشپنگلر فیلسوف بزرگ آلمانی است که در سال ۱۸۸۰ در بلانکنبرگ آلمان متولد شد. اصلی ترین کتاب اشپنگلر «انحطاط غرب» در سال ۱۹۱۸ منتشر شد و یکی از شاهکارهای فکری قرن بیستم به شمار رفته است. او در سال ۱۹۳۶ از دنیا رفت.